Handelsbetingelser

1 Diverso

Bakketoppen 6

2830 Virum

info@diverso.dk

 

2. Priser.

Alle priser hos diverso er i danske Kroner (DKK) og eksklusiv moms.

 

3. Vilkår for abonnementaftaler.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at diverso må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned og forudbetalt), så længe abonnementet løber. diverso er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Hvis kunden får nyt kreditkort/betalingskort, er det kundens ansvar at opdatere kortinformationer.

 

4. Ordrebekræftelse.

Efter gennemført betalingstransaktion tillader kunden at diverso må fremsende kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved indgåelse af aftalen. Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af enten diverso eller kunden. Opsigelse kan ske efter bindingsperiodens udløb, og derefter med en måneds varsel.

 

5. Betaling.

Betaling af websitet sker via faktura, og på sigt, diverso.dk/betaling, hvortil der kan benyttes betalingskort. Betalingen sker via en sikker forbindelse (https). De indtastede oplysninger i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede, og det er således kun NETS, der kan læse dem.  Ved køb af abonnement aftaler hos diverso, godkender kunden, at diverso er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

6. Cookies.

På diverso anvendes der cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

 

7. Misligholdelse.

Hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser, er diverso berettiget til at:

 

Ophæve abonnementsaftaler.

Indstille sine ydelser.

Lukke for adgang til websites som ikke ejes af kunden og lignende.

 

8. Er du i tvivl?

Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse på info@diverso.dk

 

1. Definitioner og generelle betingelser

 

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra diverso.

 

1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle opgaver hos diverso

 

1.3. Standardbetingelserne er gældende for projekter udført af diverso. Ansvaret for evt. brug af underleverandører påhviler diverso.

 

1.4. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver med mindre andet er specifikt aftalt.

 

1.6. diverso assisterer med udvikling, og opstilling af hjemmesider og konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid.

 

1.7. Der er ingen binding på opgaverne, medmindre andet er aftalt.

 

1.8. Hvis aftalen opsiges med kort varsel, vil igangværende arbejde blive rundet op til nærmeste tusind kroner og faktureret.

 

2. Priser og betaling

 

2.1. diverso fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvis ikke en fast pris er aftalt.

 

2.2. diverso opererer med standard timepris på 850 kr. pr. time eksklusiv. moms for arbejde af enhver karakter, medmindre andet er aftalt.

 

2.3. diverso fakturerer 50% af beløbets pris for større opgaver, inden opgaven påbegyndes, samt efter afsluttede opgaver for mindre opgaver.

 

2.4. Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse.

 

2.5. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke med mindre, andet er aftalt.

 

2.6. Ved transport til møde faktureres der for KM-penge svarende til statens takster.

 

2.7. diverso pålægger et rykkergebyr på 250 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

 

2.8. diverso opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sat.

 

2.9. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

 

3. Rettigheder til Arbejdet

 

3.1. Alt materialer tilhører kunden. Dette er også gældende, hvis kunden er sat op på diverso’ interne systemer.

 

4. Tavshedspligt og referencer

 

4.1. diverso forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

 

4.2. diverso har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

 

5. Behandling af personoplysninger

 

5.1 Alt legitimation bliver arkiveret lokalt, herunder på filserver eksempelvis hostet hos Google eller Microsoft, og det vil ikke blive videregivet til 3. part.

 

5.2 Evt. ændringer til punkt 5, vil blive meldt skriftligt til kunden.

 

6. Force majeure

 

5.1. diverso er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. diverso er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt diverso forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som diverso ikke er herre over, og som diverso ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

 

7. Tvister

 

7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Byretten som første instans.